Til start     Kilder og Hjælpemidler til Studiet af Lolland og Falsters Historie


I Lolland-Falsters historisk samfunds årbog fra 1919, findes denne artikel:
Kilder og Hjælpemidler til Studiet af Lolland og Falsters Historie.
Skematisk Oversigt, udarbejdet paa Foranstaltning af Lolland-Falsters historiske Samfund
ved William Norvin

Her bringes afsnittet om arkiver.

I. Rigsregeringen i København.
II. Lands-Øvrigheden.
III. Domstolene.
IV. Kirkelige Arkiver.
V. Købstæderne.
VI. Lavsarkiver.
VII. Godsarkiverne.

I. Rigsregeringen i København.
Fra Middelalderen af er Danske Kancelli Sædet for den danske Rigsregering, og dettes Arkiv er derfor Hovedkilden for Rigets og de enkelte Landsdeles indre Historie. En udførlig Fortegnelse over dette Arkiv er trykt i Rigsarkivets Vejledende Arkivregistraturer I. Bøgerne over alle udgaaede kongelige Skrivelser er indtil 1571 fælles for alle Rigets Dele; efter den Tid føres særskilte Bøger for de enkelte Lande, og Brevene for Lolland og Falster findes indførte i 

Fyenske og Smaalandske Registre 1572-95.
Smaalandske Registre 1596-1660.
Fyenske og Smaalandske Tegnelser 1572-95.
Smaalandske Tegnelser 1596-1660.
Fyenske og Smaalandske Registre 1660-1799.
Fyenske og Smaalandske Tegnelser 1660-1799.

1800-1848 var Danske Kancelli delt i Departementer, se Vejl. Arkivregistraturer I, p. 227 ff.
Rigets materielle Styrelse havde sit Organ i Rentekammeret, om hvis Arkiv for 1660 se Vejledende Arkivregistraturer I, p. 182 ff. Efter 1660 fik Rentekammeret et stedse større Myndighedsomraade og deraf følgende mere forgrenet Organisation; over dets Arkiv giver Vejledende Arkivregistraturer II en udførlig Fortegnelse. Af stor Vigtighed er her de almindelige danske Resolutions- og Ekspeditionsprotokoller, der indeholder alle Regerings-Afgørelser i Sager, der hørte under Kammeret, for hele Riget.

Af Rentekammerets Kontorer havde følgende Behandling af lolland-falsterske Sager, til hvis Oplysning deres Arkiver derfor er af Vigtighed:

Fyns Stifts Renteskriverkontor 1680-1771 (Vejl. Arkivreg. II 62).
Rytterdistrikternes Renteskriverkontor 1720-71 (do. 65).
Danske Kammers 2. Bureau 1771-73 (Vejl. Arkivreg. II 68).
Fyns Stifts Kontor 1773-1804 (do. 72).
Fyns og Lollands Stifters Kontor 1804-41 (do. 73).
Landvæsenskontoret 1773-89 (do. 208).
Jydske Landvæsenskontor 1790-1840 (do. 210).
Landvæsenskontoret 1841-48 (do. 211).
Vejkontoret 1808-48 (do. 233).

Af særlige lo1land-falsterske Sager skal fremhæves:

Skødebøger 1766-70 (Vejl. Arkivreg. II 17).
Jordebøger 1660-62 do. 30 og 41).
Matrikler 1661-62 (do. 31.)
Matrikler 1681-84 (do. 33).
Jordebøger over Ryttergods 1675-84 (do. 37).
Jordebøger over Ryttergods 1718-21 (do. 39).
Jordebøger over Ryttergods 1733 (do. 40).
Dokumenter vedr. Domænerne (do. 117; 121 24).
Dokumenter vedr. Domænerne Tiender (do. 125).
Dokumenter vedr. Domænerne Vej- og Færgevæsen (do. 125).
Dokumenter vedr. Domænerne Vesterborg Seminarium 1812-34 (do. 125).
Dokumenter vedr. Domænerne Købstædernes Jorder (do. 127).
Dokumenter vedr. Domænerne Skatterne (do. 128).
Dokumenter vedr. Domænerne De kongelige Skove 1794-1828 (do. 189). 

Generaltoldkammerets Arkiv 1760 1848, hvorover findes

Fortegnelse i Vejledende Arkivregistratur II 249.
Kontorerne for lolland-falsterske Sager var her:
Fynsk-1ollandske og jydske Told og Konsumtionskontor 1760-72.
Fynsk-lollandske og jydske Toldkontor 1773-91.
Sjællands og Lollands Told- og Konsumtionskontor 1791-1804.
Sjællands og Fyns Told- og Konsumtionskontor 1805-23.
Sjællandsk-lollandske Told- og Konsumtionskontor 1824-40.
Andet danske Told- og Konsumtions - Expeditionskontor 1841-48. 

Af særlige lolland-falsterske Sager fremhæves:

Dokumenter vedr. Havnene (Vejl. Arkivreg. II 288).
Kommercekollegiets Arkiv 1735-1848, (Vejl. Arkivreg. II 303 ff).
Finansarkiverne 1660-1848 (do. III 1 ff).
Generalpostdirektionens Arkiv (do. 211 ff).
Generalveikommissionens Arkiv 1778-1807. (Vejl. Arkivreg. II 231).

 

II. Lands-Øvrigheden.

1. Lensmændene.
Aalholm Len: Regnskaber 1601-61, Jordebøger 1613- 59, Extraskatte-Mandtal 1610-60.
Halsted Klosters Len: Regnskaber 1600- 61, Jordebøger 1584-1661, Extraskatte-Mandtal 1610-60.
Maribo Klosters Len: Regnskaber 1637- 61, Jordebøger 1619-61.
Nykøbing Len: Regnskaber 1581-1661, Jordebøger 1569-1658, Extraskatte-Mandtal 1610-60.
Alle Lensregnskaberne findes i Rigsarkivet.!

2. Amtmændene.
Ved Enevoldsmagtens Indførelse afløstes Lensmændene af Amtmænd, og følgende Amter dannedes i Lolland og Falster:

Aalholm Amt, der omfattede Fuglse og Musse Herreder.
Halsted Klosters Amt, der omfattede Lollands Nørre og Sønder Herreder.
Maribo Klosters Amt, der omfattede det spredte Jordegods, som Kronen besad rundt omkring paa Øerne i Arv efter Klosteret.
Nykøbing Amt, der omfattede Falsters to Herreder Fejø Birk og Bogø indtil 1689, da Øen lagdes til Møens Amt.

Herved er dog at bemærke, at Amtmændenes Myndighed kun strakte over Kronens Gods og de selvejende Bønder medens de efterhaanden opstaaende Grevskaber og Baronier kun var underlagt Besidderne, der udøvede Amtmandsmyndighed paa deres Besiddelser.
Fra 1685 af var hele Lolland forenet til eet Amt: Aalholm, Halsted Klosters og Maribo Klosters Amter, og 1803 forenedes begge Øerne til Maribo Amt. Amterne hørte vel stadig under Fyns Stift, indtil de fra 1804 blev et særligt Stift med egen Stiftsøvrighed; men fra 1672 af har en af amtmændene haft Bestyrelsen af Købstæderne og hvad der i øvrigt hørte til en Stiftamtmands Embede, saaledes at Stiftamtmanden i Odense ikke havde nogen Myndighed over Øerne.
Af Amtsarkiverne, der opbevares i Landsarkivet i København, fremhæves:

Aalholm, Halsted Klosters og Maribo Klosters Amter.
Kopibog begynder 1692. Journal begynder 1685. Kongelige Rescripter begynder 1661. Kancellibreve begynder 1691. Rentekammerbreve begynder 1683. Skifteprotokol begynder 1722.

Nykøbing Amt.
Kopibog begynder 1722. Journal begynder 1698. Skifteprotokol begynder 1689. Auctionsprotokol begynder 1698.

Maribo Amt.
Arkivet falder i følgende Grupper.
Korrespondance, ordnet efter Afsenderne. Vejvæsen. Vandløbssager. Overformynderi. Militær-Sager. Forsikringsvæsen. Udskrivningsvæsen. Overpolitirettens Arkiv. Forligelseskommissionens Arkiv. Amtsfattigvæsens-Directionens Arkiv. Valgbestyrelsens Arkiv.

Lolland-Falsters Stiftsøvrighed.
Amtmanden for Maribo Amt er tillige Stiftamtmand for Lolland-Falsters Stift og udgør som saadan i Forbindelse med Biskoppen Lolland-Falsters Stiftøvrighed.
Dennes Arkiv der ligeledes opbevares i Landsarkivet, omfatter foruden Korrespondance navnlig Regnskaber over Købstædernes Kirker, Fattigvæsen og Stiftelser og Legater.

3. Amtsforvalterne.
Efter Enevoldsmagtens Indførelse gik Lensmændenes økonomiske Styrelse over til Amtsforvalterne, hvis vigtigste Hverv var Oppebørslen af Skatter til Kronen. 1 deres Arkiver findes,  foruden alle Regnskabssagerne vedrørende denne Oppebørsel, navnlig Matrikler og Jordebøger, som er af stor Vigtighed for den topografiske Forskning; specificerede Lister herover kan, ikke gives, men saadanne findes i Landsarkivet for Sjælland, Lolland m. m., hvor disse Arkiver opbevares.
Amtsforvalternes Regnskaber indsendtes til Rigsregeringen, til Revision i Rentekammeret og andre Finanskontorer, og de forefindes derfor nu i Rigsarkivet.

 

III. Domstolene.

1. Retterting. - Højesteret.
Rettertingets Arkiv findes under Danske Kancellis Arkiv, (Vejledende Arkivregistraturer 1, S. 193-95).

Højesterets Arkiv i Rigsarkivet.

Stævningsbøger 1662 99. De øvrige: 1700 93 brændte ved Christiansborg Slots Brand 1793.                                                               

Voteringsprotokol 1664-1800. Af saadanne førtes to Rækker, af hvilke den ene 1700-1883 brændte ved Christiansborg Slots Brand 1884.

Dombog 1662 99. Af de øvrige brændte Rækken 1700-1793 ved Slotsbranden 1793, medens Resten beror i Rettens Justitskontor.

2. Landstinget.
Arkivet opbevares i Landsarkivet i Kobenhavn.

Lollands Landstings Justitsprotokol 1665-75.
Falsters Landstings Justitsprotokol l664-83.
Lolland-Falsters Landstings Justitsprotokol 1697-1766. 1794-1805, Dombog 1697-1766, Paadømte Sager 1735-91,Skøde- og Pantebog 1684-1805.

Landstinget ophævedes ved Forordning 25. Juni 1805, og Lolland og Falster henlagdes under Landsoverretten i København, hvis Arkiv afleveres til Landsarkivet i København.

3. Byting. - Herredsting. - Birketing.
Disse Arkiver opbevares i Landsarkivet i København.

Nakskov Byting.
Tingbog begynder 1647. Skifteprotokol begynder 1621. Auctionsprotokol begynder 1694.

Maribo Byting.
Justitsprotokol begynder 1796. Skifteprotokol begynder 1770.

Rødby Byting.
Tingbog 1700-18. derefter fra 1758. Pantebog begynder 1774. Skifteprotokol 1696-1717, derefter fra 1736. Auctionsprotokol 1724-60, derefter fra 1784.

Saxkøbing Byting.
Justitsprotokol begynder 1782.Pantebog begynder 1729. Skifteprotokol begynder 1728. Auctionsprotokol begynder 1736.

Nysted Byting.
Tingbog begynder 1654.

Nykøbing Byting.
Tingbog begynder 1665. Pantebog begynder 1691. Skifteprotokol begynder 1619).

Stubbekøbing Byting.
Tingbog begynder 1713. Pantebog begynder 1740. Skifteprotokol begynder 1694.

Lollands Nørre Herred.
Tingbog begynder 1655.

Baroniet Christiansdals Birk.
Oprettet 1743, henlagt under Lollands Nørre Herred 1812. Justitsprotokol fra 1795.

Baroniet Wintersborgs Birk.
Oprettet 1673, henlagt under Lollands Nørre Herred 1811. Justitsprotokol fra 1757.

Lollands Sønder Herred.
Tingbog fra 1655.  Skøde- og Pantebog fra 1790. Skifteprotokol fra 1795.

Stokkemarke Birk.
Henlagdes under Lo11ands Sønder Herred, undtagen Birket Sogn, der lagdes under Lo11ands Nørre Herred, 30. Maj 1691.

Gammelgaards Birk.
Oprettedes 9. Juni 1727. Henlagdes til Lollands Sønder Herred 29. Januar 1811.

Halsted Klosters Birk.

Baroniet Juellinges Birk.
Oprettet 1721, 26. December. Henlagdes 1 . October 1856 under Lollands Sønder Herred. Justitsprotokol fra 1762.

Fuglse Herred.
Tingbog siden 1717. Pantebog siden 1797. Auctionsprotokol siden 1707. Skifteprotokol siden 1796.

Maribo Birk.
Tingbog 1663-73. Deltes 1691 mellem Fuglse og Musse Herreder.

Søholt Birk.
Justitsprotokol 1763-86. 1810 lagt til Fuglse Herred.

Taastrup Birk 1687.
Christianssæde Birk 1729. Tingbog siden 1745. Skøde- og Pantebog siden 1772. Auctionsprotokol siden 1727. 1856 lagt til Fuglse Herred.

Musse Herred.
Justitsprotokol siden 1771. Pantebog siden 1821. Skifteprotokol siden 1795.

Maribo Klosters Birk, deltes 1691 mellem Fuglse og Musse Herred.
Tingbog 1663-73.

Krænkerup eller Radsted Birk.
Tingbog 1664-1795. Pantebog 1776-1821.

Grevskabet Hardenberg-Reventlow østre Distrikt.
Justitsprotokol 1795-1865. Pantebog 1821-43. Politiprotokol 1792-1865. Henlagdes 1861 til Musse Herred.

Nielstrup Birk.
Justitsprotokol 1790-1814. Lagdes under Hardenberg Birk.

Guldborgland Birk oprettet 1784.
Justitsprotokol siden 1785. Pantebog 1799-1848. Lagt til Musse Herred 1861.

Fuglsang og Priorskov Birk oprettet 1731.
Justitsprotokol siden 1773. Pantebog siden 1773. Auctionsprotokol siden 1773. Lagt til Musse Herred 1856.

Knuthenborg Birk oprettet 1714.
Justitsprotokol siden 1757. 1856 forandret til Maribo Birk.

Fejø Birk.
Tingbog 1657-63, 1677-92. Justitsprotokol begynder 1763. Panteprotokol begynder 1768. Skifteprotokol begynder 1794. Auctionsprotokol begynder 1788.

Askø Birk.
Tingbog 1662-83.

Kalø Birk.
Tingbog 1662-75.

Falsters Nørre Herred.
Tingbog begynder 1632. Falsters Sønder Herred. Tingbog begynder 1641.

Falsters Vester Herred.
Justitsprotokol begynder 1787. Skøde- og Pantebog begynder 1738. Skifteprotokol begynder 1794. Gedser Birk. Tingbog 1698-1719.

Alstrup Birk.
Tingbog 1719-38.

Falsters Rytterdistrikts Birk.
Oprettet 1720 af Falsters Nørre og Sønder Herreder og Gedser Birk; 1859 delt mellem Falsters Vester Herred, Nykøbing Herred og Stubbekøbing Herred. Tingbog 1722- 1852.

 

IV. Kirkelige Arkiver.
1. Biskoppen.
Lolland og Falster hørte i Middelalderen under Odense Bispestol og vedblev efter Reformationen at høre til Fyns Stift, indtil Frd. 30. December 1803 gjorde Øerne til et særligt Stift. De faa Rester af den katolske Bispestols Arkiv er i Rigsarkivet, og det samme er Tilfældet med Fyns Bispearkiv indtil 1559; den øvrige Del af Arkivet er i Landsarkivet i Odense, idet dog alle Akter vedrørende Lolland og Falster er udskilt og overført til Landsarkivet i København, hvorved det dog maa erindres, at for den ældre Tid - indtil 1790 - er Kopibøgerne fælles for hele Stiftet og følgelig beroende i Odense, ligesom der ogsaa findes forskellige andre Protokoller, med hvilke det samme er Tilfældet.

Af de i Landsarkivet i København beroende Arkivalier fremhæves:

Kongelige Rescripter og Kollegialbreve 1559-1803.
Kopibog for Lolland og Falster fra 1790.
Stiftsbreve 1763-1803.
Regnskaber for de af Stiftsøvrigheden reviderede Legater, Stiftelser etc.
Landemodeprotokol for Lolland og Falster 1724-1821.
Jordebøger, Herredsbøger og Dokumenter vedrørende Gejstlighedens og Kirkernes Indkomster.
Dokumenter og Breve topografisk ordnet.
Lolland-Falsters Tamperretsprotokol 1684-1797.

2. Klostrene.
Halsted Kloster. Arkivet er gaaet tabt.

Maribo Kloster.
Arkivet brændte med Sorø Akademi 1813, og kun enkelte spredte Rester er tilbage; se Erslev: Danmarks Breve fra Middelalderen IV, 65; Ældste Danske Arkivregistraturer I11, 251; Fra Arkiv og Museum V, 339.

Nykøbing Franciskanerkloster.
Arkivet er gaaet tabt.

Nysted Franciskanerkloster.
Arkivet er gaaet tabt.

3.  Provsterne.
Arkiverne opbevares i Landsarkivet i København. 

Lollands Nørre Herreds Provsti.
Provstebog 1685-1829. Herredsbog 1571-1667. Skifteprotokol 1785-1808.

Lollands Sønder Herreds Provsti.
Justitsprotokol  692-1827. Skifteprotokol 1803-17. Auctionsprotokol 1778- 1814.

Fuglse Herreds Provsti.
Skifteprotokol 1751-1815. Auctionsprotokol 1752-1816.

Musse Herreds Provsti.
Herredsbog 1616-1729. Justitsprotokol 1688-1807. Skifteprotokol 1683-1717, 1744-1819. Auctionsprotokol 1683-1717, 1747-1819.

Falsters Nørre Herreds Provsti.
Justitsprotokol 1690-1795. Skifteprotokol 1721-1823. Auctionsprotokol 1778-1823.

Falsters Sønder Herreds Provsti.
Justitsprotokol 1691-1821. Skifteprotokol 1677-1813. Auctionsprotokol 1753-1812.

4. Kirkebøgerne.
Opbevares i Landsarkivet i København.

Aageby, se Landet. Aastrup 1716-1891. Arninge 1779-1891. Askø 1714-1891. Avnede 1658-1891. Bandholm 1882-91. Birket 1738-1891. Branderslev 1814-64. Brarup 1662-1891. Bregninge 1695-1704, 1737-1891. Bursø 1746-1891.

Dannemare 1700-1891. Døllefjelde 1689-1891.

Engestofte 1715-1891. Errindlev 1764-1891. Eskildstrup 1723-1891.

Falkerslev 1712-1891. Fejø 1725-1891, Uddrag 1668-1713. Femø Dbt. 1686-1891, Vd. Begr. 1679-1891. Fjelde 1681-1891. Fuglse 1732-1891.

Gedesby Dbt 1713-28, 1745-47, 1757-1891, Vd. Begr. 1713-1891. Gloslunde 1733-1891. Godsted 1645-1740,1790-1891. Græshave 1733-1891. Gundslev 1701-1891. Gurreby 1697-1891.

Halsted 1658-1891. Herredskirke 1817-91. Herridslev 1696-1848. Hillested 1724-1891. Holeby 1751-1891. Horbelev 1701-1891. Horreby Dbt. 1632-1891, Vd. 1650 1891, Begr. 1646-189. Horslunde 1747-1891. Hunseby Dbt. 1720-1891, Vd. Begr. 1735-1891. Idestrup 1696- 1852.

Kappel 1692-1891. Karleby 1694-1891. Kippinge 1662-1891. Kettinge 1664-1705, 1737-1891. Krønge 1707-1891. Købelev 1750 1891.

Landet 1752-1891, med Aageby , som blev nedlagt 1775. Lillebrænde 1720-1891. Løitofte 1818-91.

Maglebrænde 1646-1864. Majbølle Dbt. 1689 94, 1701-28, 1764-1891, Vd. 1690-1891, Begr. 1765-1891. Maribo 1700-1870. Musse 1689-1891.

Nakskov 1638-1865. Nebbelunde 1726-1891. Nordlunde 1747-1891. Nykøbing Dbt. 1705-51,  1761-1874, Vd. 1705-51, 1770-1864, Begr. 1705-51, 1770-1859. Nysted Dbt. 1648-1866, Vd. 1676-1704, 1717-71, 1784-1823, Begr. 1706-1858. Nørre Alslev 1681-1891. Nørre Kirkeby 1751-1891. Nørre Vedby 1700-1891. Nørre Ørslev 1694-1891.

Olstrup 1753-1891.

Radsted 1799-1891. Ringsebølle 1801-91. Ryde 1733-1891. Rødby 1762- 1868

Sandby 1771-1891. Saxkøbing 1735-1874. Skelby 1646-1891. Skovlænge 1659-1891. Skørringe 1719-1891. Slemminge 1692-1891. Stadager Dbt. 1721-1891, Vd. 1746-1891, Begr. 1725 1891. Stokkemarke 1728-1891. Stubbekøbing 1646-1870. Systofte Dbt. 1643-1870, Vd. 1644-1891, Begr. 1646-1870. Sædinge 1728 - 1891. Søllested 1659-1753, 1768-1891. Sønder Alslev 1718-1891. Sønder Kirkeby 1717-1891.

Taagerup 1658-1891. Taars 1686-1891. Thoreby Dbt. Begr. 1711-1891. Vd. 1750-1891. Thorslunde 1751-1891. Tillitze 1700 -1891. Tingsted 1730-1891. Tirsted 1646-1891. Torkildstrup Dbt. 1696-1891, Vd. Begr. 1719-1891.

Utterslev 1682-1891.

Vaabensted 1665-1891. Vaalse 1674- 1891. Vejlby 1719-1891. Vestenskov 1704-1891. Vesterborg 1738-1891. Vester Ulslev 1722-1891. Vigsnæs 1716-1891. Vindeby 1737-1891. Veggerløse 1687-1891.

Ønslev 1660-1891. Øster Ulslev 1645-1739, 1791-1891. Østofte 1716-1891.

5. Kirkeligt Gods.
Opbevares i Landsarkivet i København.

Skifteprotokol for Kommunitetets Gods paa Falster 1732-1850.
Nykøbing geistlige Vikarie- , Annex- og Mensalgods' Skifteprotokol 1776-1813.
Stubbekøbing Sogns Mensalgods' Skifteprotokol 1777-1805.
Halsted Amts søndre Hereds Provsti- og Calentegods' Skifteprotokol 1720-1777.
Aastrup Sognekalds Mensalgods' Skifteprotokol 1811-14.
Fuglse Sognekalds Mensalgods' Skifteprotokol 1729-77.
Karleby , Horreby og Nørre Ørslev Annex- og Mensalgods' Skifteprotokol 1804-13.
Kettinge Kirkes Gods' Skifteprotokol 1727-65.
Rubbelykke Præstegods' Skifteprotokol, Brandstrup By, Tirsted Sogn, 1796-1813.

6. Landsbykirkernes Regnskaber.
Opbevares i Landsarkivet i København.

Brarup Kirke 1630-80.
Eskildstrup Kirke 1630-80.
Fejø Kirke 1692-98.
Halsted Kirke 1691-1718. Herridslev Kirke 1630- 1710.
Karleby Kirke 1597-1680.
Lillebrænde Kirke 1630-80.
Maglebrænde Kirke 1630- 80.
Nørre Alslev Kirke 1630-80. Nr. Kirkeby Kirke 1630-80. Nr. Vedby Kirke 1589-1680.
Sandby Kirke 1690-1704. Stadager Kirke 1630-1680. Stokkemarke Kirke 1692-1704. Systofte Kirke 1589-1680.
Tingsted Kirke 1589-1680. Toreby Kirke 1630-1715. Torkildstrup Kirke 1630-98.
Vaalse Kirke 1589-1680. Veggerløse Kirke l589-1680.
Ønslev Kirke 1630-80.

 

V. Købstæderne.
Arkiverne opbevares i Landsarkivet i København.

1. Maribo.
Raadstueprotokol 1735-1838. Kæmnerregnskab siden 1772. Kirkens Regnskab 1633-1755. Latinskolens Protokol 1680-1739.

2. Nakskov.
Raadstueprotokol 1652-1868. Borgerskabsprotokol 1650-1839. Kæmnerregnskab 1612-23, siden 1670. Magistratens Kopibog 1683-1740. Fattigprotokol 1635. Kirkens Regnskab 1613-1860.
Latinskolen: Kopibog 1808-39. Dokumenter og Breve 1624-1839. Discipelprotokol 1807-38. Regnskabsprotokol 1 718-72. Kvitteringsprotokol for Beneficier 1740- l804.

3. Nykøbing.
Raadstueprotokol 1677-1859. Magistratens Kopibog for Kongelige Breve 1691-1784. Kirkens Regnskab siden 1658.
Hospitalet. Fundatser og Adkomstbreve 1663-1863. Inspektionens Forhandlinger og Korrespondance siden 1723. Forstanderskabets Forhandlinger og Korrespondance siden 1816. Skifteprotokol 1758-1860. Fæsteprotokol 1729-1877. Regnskaber siden 1795.
Latinskolen. Dokumenter og Breve 1690-1848. Regnskabsprotokol 1628-1824. Kvitteringsbog 1734-1803.

4.  Nysted.
Raadstueprotokol 1663-1759. Fattigprotokol 1704-1873. Kirkens Regnskab siden 1610. Latinskolens Protokol 1703-38.

5. Rødby.
Raadstueprotokol 1765-1808. Kæmnerregnskab siden 1772. Kirkens Regnskab 1679-1769. Latinskolens Protokol 1630-1738.

6. Saxkøbing.
Raadstueprotokol 1678-1864. Kæmnerregnskab siden 1772. Kirkens Regnskab 1709-1830. Latinskolens Protokol 1695-1739.

7. Stubbekøbing.
Raadstueprotokol siden 1821. Kirkens Regnskab 1677-1819. Latinskolens Protokol 1686-1731.

 

VI. Lavsarkiver.
Opbevares i Landsarkivet i København.

1. Maribo.
Ligbærernes Lavsbog 1750-1874.Skomagernes Lavsbog 1696-1867. Skrædernes Lavsbog 1686-1861. Smedenes lavsbog 1717-1861. Snedkernes Lavsbog 1718-1869. Vævernes Lavsbog 1832-61.

2. Nakskov.
Handskemagernes Lavsbog 1826-57.

3. Nykøbing.
Skomagernes Lavsbog 1683-1862. Skomagersvendenes Bog 1700-1865. Skrædernes Lavsbog 1631-1862. Smedenes Lavsbog 1625-1862. Snedkernes Lavsbog 1729-1862.

4. Nysted.
Ligbærernes Lavsbog 1654-1826. Vævernes Lavsbog 1723-1862.

5. Rødby.
Skomagernes Lavsbog 1695-1864.

6. Saxkøbing.
Handskemagernes Lavsbog 1759-1860. Skrædernes Lavsbog 1731-1862. Smedenes Lavsbog 1732-1863.

 

VII. Godsarkiverne.
Opbevares i Landsarkivet i København.

1. Kronens Gods.
Lensmændenes Regnskaber, se. II, 1.
Amtsforvalternes Arkiver, se II, 3.
Aalholm, Maribo Amts og Halsted Klosters Amts Ridefogeds Skifteprotokol 1698-1711.
Regimentsskriveren for det lollandske Rytterdistrikt, Skifteprotokol 1711-43.
Fejø, Femø, Askø og Vejrø Skifteprotokol 1744-66.
Baadesgaard Skifteprotokol 1774-1844.
Ridefogden for Domænegodset i Aalholm og Maribo Amter, Skifteprotokol 1720-31.
Det falsterske Domænegods, Skifteprotokol 1689-1718.
Regimentsskriveren for det falsterske Rytterdistrikt, Skifteprotokol 1718-66.
Den kgl. Inspektørs Skifteprotokol for Vaa1se By 1799-1819.

2. Len og Stamhuse.
Grevskabet Christiansholm. Skifteprotokol 1751-1847.
Grevskabet Christianssæde. Christianssæde Skifteprotokol 1762-1850. Pederstrup Skifteprotokol 1791-1850. Aalstrup Skifteprotokol 1762-1851. Skelstofte Skifteprotokol 1791-1850.
Grevskabet Hardenberg-Reventlow. Skifteprotokol for Grevskabets vestre Distrikt 1815-50. Skifteprotokol for Grevskabets østre Distrikt 1829-50.
Grevskabet Knuthenborg. Knuthenborg Skifteprotokol 1739-1850. Knuthenlund Skifteprotokol, se Lundegaard.
Baroniet Guldborgland. Skifteprotokol 1811-50. Orebygaard Skifteprotokol 1727-1811.
Baroniet Juellinge. Juellinge Skifteprotokol 1721-1850.
Baroniet Sønderkarle. Lungholm Skifteprotokol 1720-1850. Højbygaard Skifteprotokol 1736-1850.
Baroniet Wintersborg. Wintersborg 1800-04. Sæbyholm, 1800-15.
Stamhuset Engestofte og Ulriksdal. Engestofte Skifteprotokol 1719-1850. Ulriksdal Skifteprotokol 1750-1829.
Stamhuset Krænkerup. Skifteprotokol 1747-1815.
Stamhuset Lungholm og Højbygaard. Se Baroniet Sønderkarle.
Stamhuset Vennerslunds Skifteprotokol 1767-1850.

3.  Hovedgaarde og større Bøndergaarde.
Aalstrup, se Grevskabet Christianssæde.
Aarsmark Skifteprotokol 1685-1719. Fortsættelsen, se Grevskabet Knuthenborg.
Asserstrup Fæsteprotokol 1752 1815.
Berritsgaard Jordebøger 1654 1724. Skifteprotokol 1719-99. Fortsættelsen, se Baroniet Guldborgland.
Bremersvold Skifteprotokol 1725-1850.
Engestofte, se Stamhuset Engestofte og Ulriksdal.
Fredsholm Skifteprotol 1753-1820.
Fuglsang Skifteprotokol 1746-1850.
Gammelgaard Skifteprotokol 1720-1851.
Gedsergaard Skifteprotokol 1767-1850.
Grimmelstrup, se Hvededal.
Havlykkegaard Skifteprotokol 1685-1719, sammen med Aarsmark.
Hvededal Skifteprotokol 1767-1818.
Højbygaard, se Baroniet Sønderkarle.
Karlsfeldt Skifteprotokol 1767-1851.
Kirstinebjerg Skifteprotokol 1800-1852.
Korselitze Skifteprotokol 1766- 1850.
Krænkerup, se Stamhuset Krænkerup.
Kærstrup Skifteprotokol 1733-1850.
Lundegaard Skifteprotokol 1723-31.
Lungholm, se Baroniet Sønderkarle.
Nebbøllegaards Skifteprotokol 1808-17.
Nørre Ladegaards Skifteprotokol, se Westensborg.
Orebygaard, se Baroniet Guldborgland.
Ourupgaard Skifteprotokol 1767-1850.
Pederstrup, se Grevskabet Christianssæde.
Priorskov Skifteprotokol 1760-1850, sammen med Fuglsang.
Rudbjerggaard Skifteprotokol 1753-1850.
Skørringe Skifteprotokol 1767-1850.
Stangerup Skifteprotokol 1768-86.
Sæbyholm Skifteprotokol 1801-14.
Sædingegaard Skifteprotokol 1750-1812.
Søholt Skifteprotokol 1750-1850.
Søllestedgaard Skifteprotokol 1782-1850.
Ulriksdal, se Stamhuset Engestofte og Ulriksdal.
Valnæsgaard Skifteprotokol 1766-1807.
Vennerslund, se Stamhuset Vennerslund.
Westensborg Skifteprotokol 1768-1809.
Øllingsøgaard Skifteprotokol 1734-1850.


Palle Kvist, pkv@mail.dk
01 juli 2002