Hans Henrich Gotberg, ?-1749
af Palle Kvist

Hans Henrich Gotberg er muligvis kommet til Nykøbing på Falster mellem 1722 og 1724. Datteren Margrethe findes ikke at være født i Nykøbing, det gør derimod sønnen Hans Henric, der blev født i 1724.
Ved sønnens dåb, nævnes Hans Henrich at være kok hos amtmand Landorf. Som faddere ved dåben, nævnes bla. amtmand Landorf, ritmester Broch og kaptajn Ellermand. Hans Henrich skulle også have været kok på slottet i Nykøbing.

Den 7 oktober 1748 havde Hans Henrich Gotberg fået hyre som skibskok på det Danske Asiatiske Kompagnis Skib ”Cron Princessen af Dannemarck”. Hans Henrich var hyret som officer for en månedlig hyre på 7 rigsdaler.”Cron Princessen af Dannemarck” var en fregat, der var bygget i 1745 og bestykket med 24 kanoner, besætningen var på ca. 125 personer.  Skibet foretog i alt 3 togter til Trankebar før det forliste ved Sydafrika i 1752 (Læs evt. mere herom i ”Et sted i dybet” af Jan Uhre, 1981, ISBN 87-413-6229-2).

Den 7 november 1748 saluteredes Kronborg med 9 kanonskud og togtet til Trankebar var dermed i gang.

Turen gik mod Færøerne og derefter sydpå. Fra 5 til 13 januar 1749 gjordes ophold på Porto Praj i øgruppen Cap Verde for at proviantere og få friske forsyninger af drikkevand ombord. Undervejs var der bla. mulighed for at købe diverse varer, Hans Henrich købte den 16 december 5 ¾ rulle tobak og den 26 februar 3 ¾ rulle tobak, et par sko og noget hvidt lærred. Ved påskegudstjenesten den 8 april, ofrede han 2 rigsdaler til præsten og 2 mark til de fattige.

Turen til Trankebar gik rimeligt godt. Skibet blev en enkelt gang beskudt af formentlig sørøvere, men formåede at sejle fra disse. Der var også lidt problemer med at finde den rette kurs mod nord mod Trankebar – det var dårligt vejr og der var en del misvisning på deres kompas. Men, endelig den 18 maj 1749 om eftermiddagen nåede de frem til den danske koloni, Trankebar på Indiens østkyst. Her saluterede de kastellet Dansborg med 9 kanonskud og blev besvaret med lige så mange.

Skibet lå her sommeren over og blev lastet med varer der skulle sendes til København. Tirsdag den 4 november forlod ”Cron Princessen af Dannemark” Trankebar med kurs mod København.

Den 6 november om eftermiddagen skibskokken Hans Henrich Gotberg efter kaptajnens ordre arresteret og sat i bøjning (dvs. fastgjort i dækket med en fodlænke). Dagen efter om formiddagen blev skibsrådet samlet.
Da skibsrådet var samlet, gav kaptajnen ordre til bådsmanden om at afhente arrestant Hans Henrich Gotberg. Derefter oplæste kaptajnen følgende indkomne klage.

Da Mester Kock Hans Hendrich Gotberg som Jeg i gaar for hands ikke aleene nue mens mange gange Ja og den gandske Udreise, som og nu dagligen befindes slette omgang med Cahytsspisen haver fundet Jeg tvungen og foraarsaget til at lade arrestere, have fra brave Mand baade til Lands og Vands for hvilke Bæres største Estime og Regarde nogle gode Attester, og for hands Tieneste temmelige Recommendationer, som paa disse lange Reiser just giør hannem desmeere Strafskyldig, i henseende at paa saa lange Reiser udkræves en langt nøyere opsigt og eftersiun med spisens Tillavelse og Renlighed i at forekommende de deraf Lættelig flydende Sygdomme og Uhyrligheder, hvilket paa denne Reise hverken er befunden eller befindes hos bemeldte Mester Kock, som nu have ved Cahytts Bordet spisende Oficierer sandfærdigen kand sige og bekræfte, saa at mand over spiisens slette Tillavelse mange gange er gaaen fra bordet uden mindste af Frygt for Sygdom deraf at have turdet prøve, desforuden nu i Spisen befunden store hørlærrets Klude paa 1 Quarteers størrelse i fiirkant hvilke hand frivilligen og med vel beraad hu derud haver ladet Komme, hvilket hos alle haver til Spisen forvoldet største Lidelse og Væmmelse, hvortil mand tilforn førend dette blev opdaget ikke haver Kunde vide Aarsagen, hvilket Hand her for Rætten blive fremvist og haver Jeg da for samme hans Liderlige store Forsømmelse, drukkenskab dovenhed, U-hørlig Sværgen og Banden ofte formanet baade med onde og Gode tiltalt hannem, alt saa bliver hand her for Skibs=Raadet fremkaldet at paahøre dette mit indgievende over Hands Continuerede slette omgang med spisen og derfore lovligen at blive Dømt og tiltalt, for hands Tieneste desmeere og Bedre herefter at udi agttage.
Skibet Cron Princessen, d. 7de Nov. 1749.
E. Sporring

Derefter blev Hans Henrich igen sat i bøjen, hvorefter skibsrådet gav sig til at votere.

Baadsmand Bertel Randers erklærede og Voterede saaledes, det hand ofte havde hort kokkens u-hørlige Sværen og Banden, og tillige seet hans svinske Omgang saamt med Maden som med Tin og Kobber Toyet saaat hand kunde Præsumere at Cahytts Maden tillige maatte og kunde ej andet end som saa slet at det ikke var forsvarlig at sætte saa vel Capitainen Som de andre ved Cahyts Bordet spisende Officierer, hvorfore hand for denne Gang bør at miste een Maaneds Gage og straffes med 50 slag for Spillet.

Under=Styrdmand Ole Søemoed Voterede Hands Løn at miste 1 Mds. Gage til de fattige og have 60 slag for Spillet.

Dernæst blev Provitionel Ober Styrdmand Jens Knie efter Capitainens Ordre siden han lagde syg af mig Peter Beck Bekendtgiort i overværelse af Styrdmand Søemoed samt Baadsmand Bertel Randers, saavel det i Skibs=Raadet Passerende som Capitainens indgivende om Kock Hans Henrich Gotberg, hvorpaa vi skulde indhente Hands Ærklæring og Votum. Herpaa Ærklærede hand da saaledes Denne Sag er ikke af saa stor Vigtighed at dertil behøves noget Votum, men henstiller det til Capitainens eget behag og Eftertanke.

Efterat vi havde bekendtgiordt Capitainen Mons. Knies Votum i Skibs Raadet, gav Capitainen Atter Ordre til Mons. Søemoed og Baadsmand Bertel Randers at gaae til styrdmand Knie, og sige at hand maatte give et ordentlig Votum fra sig siden Skibs=Raadet var kaldet, hvilket de og giorde men kom tilbage med det svar, at hand herudi ej kunde  vtere anderledes end som hand havde før hand blev frisk.

Senere samme dag, skrev styrmanden i protokollen ”kom Kvarteermester Anders Larsen, og begierede Nøgelen til Bøyen, for at udløse Mester Koken  daaf, som havde begieret at komme ud i Gallionen (galionen var det sted på skibet, hvorfra mandskabet forrettede deres nødtørft ud over rælingen), og da hand der var kommen, sprang eller faldt han overbord, løb da Skibet strax i Vinden for at bringe ham mens forgieves, thi hand var  alt for langt Agter ud, og druknede inden vi saa videre til ham”.

Hans Henrich Gotberg druknede fredag den 7 november 1749, i det Indiske ocean, imellem Trankebar og ækvator.

Derefter blev kaptajnens sag imod Kock Hans Hendrich Gotberg ophævet ”ved det at anmelte af Desperation sprang selv overbord”.
I justitsprotokollen er tilføjet ”Een besynderlig  Ræt, hvor Andklageren tillige er Dommer og Assessores Vidner, saa at de baade skal klage og dømme, Votere og Vidne paa eengang”.

Straks efter at man havde opgivet at finde Hans Henrich, blev hans ejendele indsamlet og forseglet, diverse køkkengrej o.lign blev overdraget til hans assisstent Johan Graz.

Der var lidt tvivl om at han var faldet frivilligt overbord eller om det var en ulykke, hvorfor man den 14 november lod et par vidner indkalde for skibsrådet.

Første vidne, kvartermester Andreas Larsen.
1ste Qu. Om der var nogen med ham paa Bakken d. 7 Nov. om Aftenen da Kock Hans Hendr. Gotberg gik over bord
R. Nei ingen uden Skibsmanden som stod i Nærværelsen.
2den Qu. Om hand frivillig sprang over bord eller det skeede af en Forseelse ved u=forsigtighed.
R. Hand sprang frivillig, thi ligesom hand sad paa Sædet i Galionen, lod hand sig falde over Rystværket hen.

Andet vidne, skibsmand Niels Madsen.
1 Qu. Om hand d. 7 Nov. om Aftenen var tilstæde paa Bakken da Kock Hans Hendrick Gotberg faldt over Bord.
R. Hand var vel paa Bakken men saae ikke at Kokken faldt over Bord før hand kom paa siden af Skibet.
2 Qu. Om hand da nu vidste om der var flerre tilstæde.
R. Nei.

Capitainen begierede dernæst at enhver udi Skibs=Raadet ville give deres Sentiment til om den siuntes at hand kunde formedelst en haard Medfart og Omgang have haft Aarsag til at fatte saa desperat en Resolution.

Ober=Styrdmand Casper Fænger erklærede saaledes at hand aldrig havde seet Kokken den gandske Reise at have faaet et Slag, da hand dog ofte havde forskyldt det førend den Aften da Capitainen selv gav ham et par Rap at sin stock, og kunde nu begribe af hvad Raison hand var Sprungen overbord.
Provitionel Ober=Styrdmand Jens Knie svarede Ligeledes hand kunde ej vide af hvad Raison hand var Sprungen overbord.
Under=Styrdmand Ole Søemod svarede det samme.
Baadsmand Bertel Randers svarede ligeledes.

Derefter Proponerede Hb. Capitainen om De ej siuntes at Skibs Kock Johan Graz var Bequemest til at andtages for Cahyts Kock igien udi Hans Hendrich Gotbergs stæd, da hand dog tillige kunde have opsigt med Folkenes Spise, hvorfore hand fra d. 8de Eujus da forrige var overbord falden Bør nyde Gage efter 13ds. Articels 1ste Postes Formeld ordlyd, Som er ”naar Johan Graz Gage 5 Rd. med forriges som var 7 Rd. bliver adderet og igien halveret,” 6 Rd. Maanedlig. Dernæst kunde igien i Johan Grazs sted indsættes Matros Poul Jensen Amager som fra 8de Eujus maatte nyde Maanedlig 4½ Rd.
Ovenstaaende Propotion biefaldt de samtlige.

Anno 1749 d. 28 November om Eftermiddagen Kl. 2 blev Klocken Lydet og Mand Skabet opkaldet hvorpaa Jeg Hans Holm paa Assistent Becks Vegne som var syg, i Capitainens samt den Vagthavende Officier Provitionel Oberstyrdmand Jens Knies Overværelse Offentlig paa skandsen forauctionerede Kock Hans Hendrich Gotbergs Efterladenskab.

Sortimenter De kiøbendes Naune Rdl. Mk. Sk.
1 par nye skoe
1 par gl. do.
1 gl. Hatt
1 par gl. Buxer
1 par gl. linstrømper
2 do. gl. do.
1 gl. Rød Kiol
1 gl. skiorte
1 par hvide lange buxer
1 par uldene strømper
1 gl. Natthue
1 do. do.
1 par uldene strømper
noget u-brugeligt Lintøj
2de forklæder
1 blick Lysestage
1 Tobacks Daase, 1 Bout. og nogle gamle Servietter
noget gl. skramleri og pialter
Matr. Jens Thorbiørn
do. Peder Fridericsen
do. Ped. Jens. Lund
do. Jens Hemmings.
do. Peder Meisner
do. Peder Friderichs
do Jens J  Borrings
do. Peder Andersen
do. do.
do. Jens Hemings.
do. Hans Colding
do. Carl Friderich.
do. Peder Meisner
do. Alexand. Lars.
Kock Johan Graz
Lærl. N. P. Ebeltoft
Matr. Jens J. Borrings

Do. Peder Anders.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

1
1
2
1
-
1
2
3
3
1
-
-
-
1
2

1
-

9
9
6
-
14
15
7
4
2
-
9
3
11
8
6
-
9
10

Auctions beløb 5 3 10

Ejendelene blev i alt bortaktioneret for godt 5 rigsdaler – mindre end månedslønnen på 7 rigsdaler. Det står lidt i kontrast til da over tømreren døde tidligere på turen, hans ejendele blev solgt for 280 rigsdaler.

Efter et ophold ved Cape Town i Sydafrika, passeredes lørdag den 16 maj 1750 Kronborg, hvor der saluteredes med 9 kanonskud, senere samme dag gik ”Cron Princessen af Dannemarck” til ankers på Københavns red.

Den 7 september 1750 blev det meddelt på Nykøbing byting at Hans Henrich Gotberg var død på en hjemrejse fra Trankebar.


Palle Kvist, pkv@mail.dk
30 december 2003